8 lutego 2016 Udostępnij

Jakie obowiązki ma operator żurawia przeładunkowego HDS?

Operator żurawia przeładunkowego jest osobą, od której oczekujemy posiadania odpowiednich uprawnień HDS. Nadaje się je osobom, które nie tylko ukończyły stosowny kurs, ale również zdały z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją Urzędu Transportu Drogowego. Operator urządzenia nie może zatem natychmiast do pracy, a jego obowiązki możemy podzielić zarówno na te, które wykonuje się w trakcie pracy, jak i te, które wykonuje się przed nią i po jej zakończeniu. Listę obowiązków, które należy wykonać jeszcze przed rozpoczęciem pracy otwiera zapoznanie się z dokumentacją. Jest to przede wszystkim dokumentacja techniczno-ruchowa żurawia, dokumentacja obsługi, świadectwo mówiące o dopuszczeniu żurawia do eksploatacji oraz książka konserwacji. Jeśli na stanowisku brakuje przynajmniej jednego z wymienionych dokumentów, oznacza to, że rozpoczęcie pracy przez operatora nie jest możliwe. Wcale nie mniej istotne wydaje się przeprowadzenie codziennej obsługi sprzętu z naciskiem położonym na to, aby odbywało się to zgodnie z wytycznymi pozostawionymi nam przez producenta. Niezbędne jest zatem dokonanie oględzin sprzętu oraz sprawdzenie, na ile szczelne są poszczególne elementy. Konieczne jest też upewnienie się, czy zamki hydrauliczne działają tak, jak powinny, podpory się wysuwają, a wszystkie zabezpieczenia i blokady mogą spełnić swoje funkcje. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne jest zgłoszenie ich przełożonymi. Do obowiązków, które operator wykonuje już w trakcie pracy zalicza się przede wszystkim sprawdzenie terenu, określenie zasięgu pracy żurawia, przygotowanie go do prac ładunkowych oraz właściwe podczepienie i zabezpieczenie ładunku. Operator żurawia musi pamiętać również o nieustannym obserwowaniu ładunku i żurawia podczas pracy, obserwowaniu okolicznego terenu, pilnowaniu, czy nie przekroczony dopuszczalnego obciążenia żurawia oraz stosowaniu się do sygnalizacji oraz znaków. Musi też reagować natychmiast, gdy dojdzie do awarii albo pojawi się zagrożenie wypadkiem. Zakończenie pracy wcale nie oznacza zakończenia obowiązków operatora. Tym razem jest on odpowiedzialny za złożenie żurawia i podpór w położenie transportowe, upewnienie się, czy ładunki nie stanowią zagrożenia, odprowadzenie pojazdu do miejsca, w którym jest on garażowany oraz oczyszczenie elementów roboczych z ewentualnych zabrudzeń. Operator musi też zabezpieczyć urządzenie tak, aby niemożliwe było jego wykorzystanie przez osoby nieodpowiednie oraz zdać dokumenty osobie do tego upoważnionej. Monitorowanie stanu żurawia jest przy tym niezbędne w trakcie całej pracy tego urządzenia. Jeśli pojawia się zagrożenie, niezbędna staje się natychmiastowa rekcja tak, aby możliwe stało się przeciwdziałanie ewentualnemu wypadkowi. Jeśli wszystkie zasady będą przestrzegane, operator nie musi obawiać się o własne bezpieczeństwo, a jednocześnie sam nie stanowi zagrożenia nie tylko dla innych pracowników, ale i dla otoczenia. Podczas pracy nie wolno między innymi: przenosić ładunków, których parametry nie są znane, podnosić ładunków trwale związanych z podłożem i wykonywać pracy, gdy żuraw jest niesprawny.

Beata Kowalik

Inżynier budownictwa. Nadzoruje oraz prowadzi kursy na maszyny wykorzystywane w tym sektorze.